Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство (СНТ) є складовою частиною діяльності НФаУ та сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню обдарованої молоді.
Мета студентського наукового товариства – формувати науковий світогляд, допомагати молодим дослідникам опанувати методологію і методи наукового пошуку.

Наукові розробки організаційно-економічного профілю беруть свій початок у 50-х роках минулого століття. З 1956 р. кафедру очолила доцент М.М. Литвиненко, започаткувавши пошук напрямків та змісту наукових досліджень організаційно-економічного характеру.

Вперше в історії Харківського фармацевтичного інституту були сформовані наукові розробки з: виробничого процесу виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, організації праці аптечних працівників, визначення характеру рецептури Харківської області, дослідження системи лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів України.

Подальший розвиток та розширення спектру наукових досліджень здійснювалось під керівництвом доц. Н.І. Брильової, яка очолювала кафедру організації та економіки фармації з 1972 до 1985 р.

Студентське наукове товариство

На фото – Н.І. Брильова, З.І. Мнушко, А.Ф. Солдатова, К.Г. Тихонова, Р.І. Подколзіна, З.І. Глонь, І.О. Шевченко, С.В. Хіменко та В.Г. Андрєєв разом зі студентами наукового товариства кафедри ОЕФ на науково-практичній конференції

Саме в цей період сформувалась самостійна наукова школа доц. Н.І. Брильової з цілою низкою напрямків: вивчення характеру рецептури, праці, виробничих процесів госпрозрахункових аптек, оптимізації лікарського забезпечення населення України, визначення потреби в лікарських засобах різних фармакотерапевтичних груп.

В середині 60-х років кафедрою ОЕФ вперше проведені наукові дослідження з проблеми визначення потреби в лікарських засобах: в 1965 році Харківському аптечному управлінню були запропоновані нормативи споживання протитуберкульозних, а в 1966 році – серцево-судинних ліків.

З 1985 року до 2004 року кафедру очолював професор Д.І. Дмитрієвський.

Студентське наукове товариство

В цей період на кафедрі ОЕФ працювало багато фахівців, що мали практичний досвід роботи в аптечних закладах: доценти Н.І. Брильова, А.С. Немченко, Л.П. Бондаренко, О.К. Єрко, Н.В. Чмихало, С.В. Хіменко, Н.М. Омельченко, Л.І. Філіпова, С.Г. Калайчева, асистент Н.І. Сафронова, Г.М. Юрченко та ін., що значно збільшило кількість наукових напрямків у студентському науковому товаристві.

Для підвищення якості підготовки високоосвічених провізорів на кафедрі проводились конкурси серед студентів IV курсу на такі теми: «Чи знаєте ви місто, в якому навчаєтесь?», «Чи знаєте ви закон про працю?», а також конкурси на кращого технолога-провізора з прийому рецептів. Оцінювали результати конкурсів доценти кафедри та запрошені юристи-консультанти.

Студентське наукове товариство

Розпад Радянського Союзу та формування ринкових відносин вимагали від фармації наукових досліджень якісно нового рівня та змісту.

Особливої актуальності набувають проблеми формування нових принципів державного управління та регулювання у фармації, механізмів ціноутворення на лікарські засоби, методів соціального захисту населення, хворих на різні патології тощо.

Виклик часу було прийнято проф. Немченко А.С., яка вже з кінця 80-х років фактично розпочала формувати принципово нову школу з вищевказаних актуальних наукових напрямків.

3 1993 по 2004 роки А. С. Немченко працює професором, а з 2004 року й до цього часу завiдує кафедрою ОЕФ. Велику увагу А.С. Немченко придiляє пiдготовцi наукових кадрiв, ставлячи високi вимоги до якостi наукових дослiджень. За час роботи в НФаУ А.С. Немченко створила наукову школу за такими напрямками наукових досліджень:

  • розробка методології державного управління та регулювання у фармації, а також розвитку нормативно-правової регулювання фармацевтичної діяльністі на вітчизняному фармацевтичному ринку ліків;
  • обгрунтування організаційної структури управління та системи оцінки технологій в охороні здоров’я та фармації в Україні
  • дослідження проблем рецептурного та безрецептурного відпуску ЛЗ в Україні та за кордоном;
  • дослідження фармаекономічних механізмів (ціноутворення, страхування, кредитування, оподаткування, інвестування) ефективного регулювання доступності та якості фармацевтичної допомоги (послуги), що надається населенню в умовах обмеженості ресурсів охорони здоров’я;
  • розробка методології механізмів ціноутворення та реімбурсації (компенсації) вартості спожитих ліків і виробів медичного призначення за умов впровадження соціально орієнтованої моделі медичного страхування;
  • дослідження організаційно-економічних проблем виготовлення ЛЗ в умовах аптек;
  • обґрунтування організаційно-економічних принципів щодо формування формулярних та страхових переліків ЛЗ;
  • комплексні клініко-економічні дослідження процесу споживання ЛЗ хворими на різні патології;
  • дослідження державного регулювання обігу парафармацевтичної продукції (товарів)

Під керівництвом співробітників кафедри виконуються дипломні та магістерські роботи. На кафедрі працює студентське наукове товариство, в якому приймають участь студенти усіх факультетів університету. Члени СНТ кафедри отримували численні нагороди на міжвузівських науково-практичних конференціях.

Кафедра працює у тісному співробітництві з практичною фармацією; викладачами кафедри є керівники фармацевтичних компаній, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, аптечних закладів. Серед працівників кафедри є переможці обласних конкурсів «Вища школа – кращі імена» в різних номінаціях.

Студентське наукове товариство

На фото –  А.С. Немченко відкриває секційне засідання науково-студенського товариства

З 2005 р. на кафедрі організації та економіки фармації створено студентське наукове товариство (СНТ). За його діяльність відповідає канд. фармац. наук. Юрченко Геннадій Миколайович.

Студентське наукове товариство

На фото – А.С. Немченко та А.А. Котвіцька нагороджують переможців студенської наукової конференції.

Кураторы СНТ

 

Студентське наукове товариство

НЕМЧЕНКО Алла Семенівна

кандидат економічних наук, доктор фармацевтичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор

 

 

 

 

 

 

Студентське наукове товариство

ЮРЧЕНКО Геннадій Миколайович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

По цей чаc у діяльності гуртка брали участь студенти випускових курсів спеціальностей Фармація, промислова фармація ОПП, Фармація та ОПП Технологія парфумерно-косметичних засобів, а також магістранти спеціальності Менеджмент ОПП Якість, стандартизація та сертифікація.

 

Презентація СНТ кафедри ОЕФ

План роботи СНТ на поточний навчальний рік 2021/2022

Результати захисту магістерських робіт 2020 – 2021 н.р.