КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Logo-NPhU new year

Участь у наукових конференціях

2017

IV Всеукраїнська науково-освітня internet конференція «Формування національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики», 15 березня 2017 р., м. Харків, НФаУ, Україна


2016

І міжнародна науково-практична INTERNET-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», 24-25 березня 2016 р., м. Харків, НФаУ, Україна;

 • Національний з’їзд фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи»: 13-16 вересня 2016 р., м. Харків, НФаУ, Україна;
 • Науковий симпозіум «Соціальна фармація: стан, проблеми, перспективи» (До 5-річчя кафедри соціальної фармації. До VIII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи»), 13-16 вересня 2016 р., м. Харків, НФАУ, Україна;
 • Науково-практична регіональна конференція «Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні», 11 травня 2016 р., м. Івано-Франківськ-Яремче
 • VIII науково-практична конференція «Фармакоекономіка в Україні:стан та перспективи розвитку», 26-27 листопада 2015 р., м. Харків, НФаУ, Україна;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні концепції управління економічним розвитком країни», 22-23 січня 2016 р., ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», м. Одеса, Україна;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти» 2016 р., м. Харків, Україна;
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні проблеми економіки та фінансів» (Київ–Прага–Відень, 28 грудня 2015 року).
 • І наук.-практ. інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення», 24-25 березня 2016 р., м. Харків, НФаУ, Україна;
 • VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», 10-11 листопада 2016 р., м. Тернопіль, ТДМУ, Україна;
 • Українсько-польська міжнародна наукова конференція, 22–23 вересня 2016 року, м. Київ, Україна
 • Международная студенческая дистанционная научно-практическая конференция «Современные взгляды молодежи на социально-экономические аспекты здравоохранения», посвященной 85-летию Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова, 2016 г., Алматы, Республика Казахстан;
 • XV Научная конференция молодых ученых и специалистов с международным участием «Молодые ученые – медицине», 20-21 мая 2016 г., г. Владикавказ, Росийская Федерация;
 • Научно-практ. конф. Молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящ. 25-летию государственной независимости Республики Таджикистан, 2016 г, Душанбе, ТГМУ, Республик Таджикистан
 • ХІ Международная (ХХ Всероссийская) Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых, 2016 г, Москва, Российская Федерация ISPOR 19th Annual European Congress Research Abstracts October 29 – November 2, 2016, Vienna Austria .

Всього у 2016 р. було опубліковано 12 статей, в т.ч. 10 у фахових виданнях за спеціальністю «Фармація» та 77 тез доповідей на науково-практичних конференціях.